Štúdium

Prodekani pre vzdelávanie

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG)
prof. Ing. Andrea ROSOVÁ, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni štúdia
andrea.rosova@tuke.sk
prof. Ing. Martin STRAKA, PhD.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a vzdelávanie v III. stupni štúdia
martin.straka@tuke.sk
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR)
doc. RNDr. Ľubomír PIKNA, PhD.
prodekan pre vzdelávanie
lubomir.pikna@tuke.sk
doc. Mgr. Maroš HALAMA, PhD.
prodekan pre vedu, inovácie a medzinárodné vzťahy
maros.halama@tuke.sk
Strojnícka fakulta (SjF)
doc. Ing. Peter FRANKOVSKÝ, PhD.
prodekan pre vzdelávanie
peter.frankovsky@tuke.sk
doc. Ing. Ján KRÁĽ, PhD.
prodekan pre vnútorné, vonkajšie vzťahy, propagáciu a informatiku
kral.jan@tuke.sk
prof. Ing. Ján SLOTA, PhD.
prodekan pre vedu a výskum
jan.slota@tuke.sk
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)
doc. Ing. Ľubomír BEŇA, PhD.
prodekan pre bakalárske a inžinierske štúdium
lubomir.bena@tuke.sk
prof. Ing. Alena PIETRIKOVÁ, CSc.
prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
alena.pietrikova@tuke.sk
Stavebná fakulta (SvF)
RNDr. Katarína KRAJNÍKOVÁ, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie
katarina.krajnikova@tuke.sk
prof. Ing. Dušan KATUNSKÝ, CSc.
prodekan pre vedu a výskum
dusan.katunsky@tuke.sk
Ekonomická fakulta (EkF)
doc. Ing. Michal ŠOLTÉS, PhD.
prodekan pre vzdelávaciu činnosť
michal.soltes@tuke.sk
prof. Ing. Rajmund MIRDALA, PhD.
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
rajmund.mirdala@tuke.sk
Fakulta výrobných technológií (FVT)
doc. RNDr. Denisa OLEKŠÁKOVÁ, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie
denisa.oleksakova@tuke.sk
Dr. h. c. prof. Ing. Michal HATALA, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
michal.hatala@tuke.sk
Fakulta umení (FU)
doc. Ing. Dušan ŠUCH, PhD.
prodekan pre vzdelávaciu činnosť v I., II. a III. stupni štúdia
dusan.such@tuke.sk
doc. Mgr. art. Ing. Richard KITTA, ArtD.
prodekan pre vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť a vonkajšie vzťahy
richard.kitta@tuke.sk
Letecká fakulta (LF)
Ing. Peter KAĽAVSKÝ, PhD.
prodekan pre vzdelávanie
peter.kalavsky@tuke.sk
prof. Ing. Ladislav FŐZŐ, PhD., Ing.Paed.IGIP
prodekan pre vedu a výskum
ladislav.fozo@tuke.sk